Adatkezelési tájékoztató

 1. Bevezető

A Gordon & Webster Tanácsadó és Befektetési Zrt. (Székhely: 1012 Budapest, Márvány u. 18.,  Cégjegyzékszám: 01-10-043484, Adószám: 12228863-2-13, a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § (1) és (2) bekezdése alapján jelen Adakezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Adakezelési Tájékoztató) közzétételével ismerteti az adatok kezelésére vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Adatkezelő minden tőle észszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.

Az Adakezelési Tájékoztatóban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről.

A Gordon & Webster Zrt., mint tanácsadó cég szolgáltatásokat nyújt a Megrendelői részére a megkötött szolgáltatási megállapodások alapján.

Az adatkezelés megkezdése előtt Tájékoztatjuk Önöket arról, az adatfeldolgozás minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul. Jelen Adatkezelési tájékoztató elolvasásával a megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait jelen Adakezelési Tájékoztató keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.

Jelen adatkezelési tájékoztató a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a kapcsolat fenntartása során megszerzett és kezelt adatokra terjed ki. A jelen tájékoztatót a Gordon & Webster Zrt. a https://www.gordon-webster.com/ honlapon (a továbbiakban: Honlap) tette közzé. A Gordon & Webster Zrt. a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja.
A mindenkor aktuális tájékoztató a Gordon & Webster Zrt. Honlapján érhető el. A Gordon & Webster Zrt. a tájékoztató módosításáról az Ügyfeleit tájékoztatja, a tájékoztató módosításának hatályba lépését megelőző 15 nappal. A tájékoztató módosulása esetén a Gordon & Webster Zrt. a módosító hirdetmény megjelenésétől számított 30. napig lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfelei a hozzájáruló nyilatkozatukat visszavonhassák, vagy rendelkezhessenek adatainak teljes vagy részleges módosításáról, törléséről.

 1. Fogalmak

A jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatkezelés/Kezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így pl.:  a gyűjtés, rögzítés, tárolás, megváltoztatás, felhasználás, továbbítás

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza

Érintett: Az adatok alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név , helymeghatározó adat, online azonosító alapján azonosítható

Adat/ személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja, illetve a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásról szóló 2017. évi LIII. törvény. Az adatok kezelésének célja az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások Ügyfél általi igénybevételének, és az Adatkezelő általi teljesítésének lehetővé tétele.

Az adatszolgáltatás önkéntes, az Ügyfél nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a meghatározott adatok megadásának hiányában a szerződés felmondásra kerül.

Az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezése hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

 1. A kezelt adatok köre

A Gordon & Webster Zrt. kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az ügyfél részére szolgáltatást nyújthassa. Ezen elv figyelembevételével a Gordon & Webster Zrt. a következő adatokat kezeli az adatkezelés időtartama alatt:

Adat Jelleg Adatkezelés célja és indoka
Természetes személy estén

 

Név Feltétlenül szükséges Minősítési eljárás

A Gordon & Webster Zrt. belső szabályzata által előírt minősítési eljárás lefolytatása, valamint annak keretében a biztonsági célú átvilágítási folyamatok teljesítése.

( Pl.: terrorizmus és pénzmosás elleni fellépés)

Adóazonosító jel Feltétlenül szükséges
Születési név Feltétlenül szükséges
Állampolgárság Feltétlenül szükséges
Születési hely és idő Feltétlenül szükséges
Anyja leánykori neve Feltétlenül szükséges
Azonosító okmány típusa és száma Feltétlenül szükséges
Lakcím Feltétlenül szükséges
Az ügyfél szervezet ( jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) esetén
Név és rövidített név Feltétlenül szükséges Minősítési eljárás

A Gordon & Webster Zrt. belső szabályzata által előírt minősítési eljárás lefolytatása, valamint annak keretében a biztonsági célú átvilágítási folyamatok teljesítése.

( Pl.: terrorizmus és pénzmosás elleni fellépés)

Székhely Feltétlenül szükséges
Külföldi székhely estén magyarországi fiók telep ha van Feltétlenül szükséges
Főtevékenység Feltétlenül szükséges
Képviseltre jogosultak neve, beosztása Feltétlenül szükséges
Kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatai Feltétlenül szükséges
Cégjegyzékszám Feltétlenül szükséges
A tényleges tulajdonos esetén
Név Feltétlenül szükséges Minősítési eljárás

A Gordon & Webster Zrt. belső szabályzata által előírt minősítési eljárás lefolytatása, valamint annak keretében a biztonsági célú átvilágítási folyamatok teljesítése.

( Pl.: terrorizmus és pénzmosás elleni fellépés)

Születési név Feltétlenül szükséges
Állampolgárság Feltétlenül szükséges
Születési hely és idő Feltétlenül szükséges
Lakcím Feltétlenül szükséges
Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke Feltétlenül szükséges
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői nyilatkozat Feltétlenül szükséges

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal! A szolgáltatott személyes adatokért a felelősség kizárólag az Ügyfelet vagy az ő képviseletében eljáró személyt terheli.

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017 évi LIII törvényben foglaltak teljesítése végett a személyes adatokról a Társaság másolatot készít.

 1. Elektronikus levelezés:

Az ügyféllel való ügyfél-kommunikáció alapadata az e-mail cím és telefonszám, amelyek megadása alapesetben feltétlenül megadandó adat.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a megadott e-mail címre az Adatkezelő marketing tartalmú leveleket nem küld. Az e-mail cím rögzítésének kizárólagos célja a kapcsolattartás, ügyintézés, dokumentum-, és adatküldés.

 1. Adatfeldolgozás, adattovábbítás, adatfeldolgozók köre és a kiszervezett adatfeldolgozási feladataik

A személyes adatok kezelésére és feldolgozására jogosult személy a Gordon & Webster Zrt. (Székhely: 1012 Budapest, Márvány u. 18., Cégjegyzékszám: 01-10-043484, Adószám: 12228863-2-13, a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő. A feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatkezelő mindenkori törvényes képviselője(i), alkalmazottai/megbízottai/közreműködői ismerhetik meg. Az adatkezelő személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.

Az Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésére az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat, illetve információkat más cégnek, magánszemélynek, kivéve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik.

 1. Az Adatkezelés időtartama 

A Felhasználó hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásáig, azt követően az Infotv. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak teljesítéséhez szükséges időtartam alatt, illetőleg a Munkavállaló hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Gordon & Webster Zrt. az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, az ott meghatározott körben, a hozzájárulás visszavonását követően is jogosult a személyes adatok kezelésére.

Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. / 2011. évi CXII. törvény 6. § ( 5) /

Az Adatkezelő az Ügyfél által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időn belül őrzi meg és kezeli.

 1. Gordon & Webster Zrt. alkalmazottainak adatainak kezelése

Az adatkezelés a munkaviszonyban is törvény felhatalmazása (adó, TB jogszabályok) vagy az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján történhet. A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti (1), és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges (2). Ez utóbbi az adatkezelés munkajogi célhoz kötöttségének a megfelelője. Amennyiben bármelyik feltétel nem teljesül, nem történhet jogszerűen adatkezelés.

A munkaviszony létesítésével összefüggésben az életrajzokban szereplő adatokat munkaviszony létesítése céljából kezeli a munkáltató a Mt.10.§(1) bekezdésében foglaltak szerint. Az adatok pedig az Infotv. alapján kezelendők, ameddig annak célja fennáll.

A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a munkáltató a munkavállaló személyes adatait – az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint – adatfeldolgozó számára átadhatja. Erről a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell. A jogszerű cél csak a munkaviszonyból származó kötelezettség teljesítése lehet. A feltételek között szerepel az érintett kifejezett hozzájárulása, valamint az adatok megfelelő szintű védelme. Amennyiben a kifejezett hozzájárulást az érintett nem adja meg, a munkáltató az Infotv. 6.§(5) bekezdésére hivatkozhat ismételten. Az adatfeldolgozás a munkáltató jogos érdekének az érvényesítését szolgálja, valamint, hogy a személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosítva lesz.

Alapelvként érvényesül, hogy a munkáltató az Mt.10. §(2) bekezdése alapján köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről. A munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet.

Az adattovábbítás szabályai alkalmazandóak minden esetben, amikor a munkáltató harmadik személyek számára teszi az adatokat hozzáférhetővé. Ilyennek minősül a munkáltató tulajdonosa, anyavállalat, leányvállalat, sőt a vállalatcsoporton belüli adattovábbítás is. Számukra tehát továbbítható adat, de a törvényi korlátokat figyelembe kell venni.

 

 1. A Munkavállalók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon.

A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra: az adatkezelés célja, a kezelt adatok kategóriái, akik részére az adatokat továbbították. Az érintett továbbá jogosult arra, hogy másolatot kérjen az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól.

Bizonyos estekben az érintett jogosult arra, hogy kérésre a rá vonatkozó pontatlan Személyes Adatokat helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek. Jogosult továbbá, hogy bizonyos estekben a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek.

Kérheti még, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az érintett adatok kizárólag meghatározott célokból kezelhetők.

Bizonyos estekben az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult lehet arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Bizony estekben jogosult még arra is az érintett , hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az adatkezelő nem kezelheti tovább ezen adatokat.

A fenti jogokkal kapcsolatban kérjük , vegyék figyelembe , hogy egyes estekben az adott kérés teljesítése az Adat természete miatt nem, vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve, hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételeihez köthetik. Pl.: a törlés nem vonatkozik jogszabályok alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a törvényben rögzített szükséges időtartamig köteles megőrizni.

Az alábbi elérhetőségeken jogosult a tájékoztatást, módosítást, vagy törlést kérelmezni:

Postai levelezési cím: Gordon & Webster Zrt., 1012 Budapest, Márvány u. 18.

E-mail cím: adatvedelem@gordon-webster.com

Amennyiben úgy érzi, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai esetlegesen sérültek, kérjük, jelezze nekünk írásban az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségein!

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (A Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.) fordulhat, végső soron bíróság előtt érvényesítheti jogait. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

 1. Adatvédelmi Felelős

A Gordon & Webster Zrt.-nél az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében Adatvédelmi Felelős került kijelölésre. Az Adatvédelmi Felelős elérhetőségei:

Név:                Molnár Kitti

E-mail:           adatvedelem@gordon-webster.com

 1. A jelen tájékoztató módosítása

A Gordon & Webster Zrt. jogosult arra, hogy a jelen tájékoztató a jogszabályi környezetben vagy az adatkezelési tevékenységben bekövetkezett változás esetén módosítsa. Az utolsó frissítés dátuma a jelen tájékoztató végén kerül feltüntetésre. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy bizonyos időközönként áttekintse a jelen tájékoztatót annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a személyes adatainak kezelésével összefüggésben.

Dátum: 2018.05.22.