ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Cafeteria rendszer bevezetési- és üzemeltetési szolgáltatás nyújtásához
(hatályos: 2018.01.25-től)

1. Bevezető
A Gordon & Webster Tanácsadó és Befektetési Zrt. – a továbbiakban: Cafeteria rendszer üzemeltető (Székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 11., Cégjegyzékszám: 01-10-043484, Adószám: 12228863-2-41, a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § (1) és (2) bekezdése alapján jelen Adakezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Adakezelési Tájékoztató) közzétételével ismerteti az adatok feldolgozására vonatkozó elveit, melyeket az Adatfeldolgozó magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.
Az Adakezelési Tájékoztatóban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről.
A Gordon & Webster Zrt., mint Cafeteria rendszer üzemeltető, Cafeteria rendszer bevezetéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a Megrendelői részére a Munkáltatóval kötött szolgáltatási megállapodás alapján.
Az adatkezelés megkezdése előtt Tájékoztatjuk Önöket arról, az adatfeldolgozás minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul. Jelen Adatkezelési tájékoztató és a Munkáltató által készített Cafeteria szabályzat elolvasásával és az éves választási nyilatkozattétellel a Munkavállaló, mint Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait jelen Adakezelési Tájékoztató keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.

2. Fogalom meghatározások
A Felhasználók személyes adataik kezelésének szabályait tartalmazó hatályos jogszabály: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.).
A jelen Adakezelési Tájékoztatóban használt fogalmak jelentése a 2011. évi CXII. törvény 3. §-ban rögzített „Értelmező rendelkezések” figyelembe vételével az alábbi:
1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
2. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja
4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
5. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges
6. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik
7. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
8. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
9. információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá
10. munkáltató: a Cafeteria juttatásban részesülő azon munkáltatója, aki a Cafeteria juttatásban részesülő részére választható béren kívüli vagy egyes meghatározott juttatásokat folyósít
11. közeli hozzátartozó: PTK 8:1 § (1) bekezdésében foglalt meghatározások szerint.
3. Az adatkezelési tájékoztató hatálya
Jelen adatkezelési tájékoztató a választható béren kívüli vagy egyes meghatározott juttatásban részesülő munkavállalóra és annak közeli hozzátartozóira, és a munkáltató részére történő Cafeteria rendszer bevezetéséhez, valamint üzemeltetéséhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó adatkezelésekre, az „ADAMO” Cafeteria felület (www.cafe.shared.webpartners.eu) (a továbbiakban: Cafeteria felület) rendszerüzemeltető honlap fenntartása során megszerzett és kezelt adatokra terjed ki.
A jelen tájékoztatót a Gordon & Webster Zrt. a https://www.gordon-webster.com/ honlapon (a továbbiakban: Honlap) tette közzé. A Gordon & Webster Zrt. a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja. A mindenkor aktuális tájékoztató a Gordon & Webster Zrt. Honlapján érhető el. A Gordon & Webster Zrt. a tájékoztató módosításáról a munkáltatókat, illetve munkavállalókat, valamint azok hozzátartozóit a Honlapon közzétett közleményben tájékoztatja, a tájékoztató módosításának hatályba lépését megelőző 15 nappal. A tájékoztató módosulása esetén a Gordon & Webster Zrt. a módosító hirdetmény megjelenésétől számított 30. napig lehetőséget biztosít arra, hogy a munkáltatók és a munkavállalók, valamint azok hozzátartozói a hozzájáruló nyilatkozatukat visszavonhassák, vagy rendelkezhessenek adatainak teljes vagy részleges módosításáról, törléséről.

4. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja az adott munkavállaló, illetve annak hozzátartozója vonatkozásában a Munkáltató által biztosított béren kívüli és egyes meghatározott juttatásokkal kapcsolatos ügyintézés, az ahhoz kapcsolódó elektronikus nyilvántartási rendszer működtetése, a választott juttatási csomag felhasználásának biztosítása.
5. Az adatkezelés jogalapja
A Cafeteria rendszer bevezetési és üzemeltetési szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok kezelése a munkavállaló és annak hozzátartozóinak önkéntes hozzájárulási nyilatkozata meglétén alapul, amely nyilatkozatot a munkavállaló és hozzátartozója a jelen adatkezelési tájékoztató alapján tesz.
Az adatok kezelésének célja az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások Munkáltató általi igénybevételének, és az Adatkezelő általi teljesítésének lehetővé tétele, a választható béren kívüli és egyes meghatározott juttatások nyomon követése, a Munkavállaló azonosítása, valamint annak lehetővé tétele, hogy a Munkavállaló a választásáról tájékoztatást kapjon.
Az adatszolgáltatás önkéntes, a munkavállaló nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a meghatározott adatok megadásának hiányában a Munkáltató Cafeteria rendszerben történő szolgáltatás nyújtása ellehetetlenül.
Munkavállaló tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezése hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
6. A kezelt adatok köre
A Gordon & Webster Zrt. kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy a munkavállaló és hozzátartozója részére a Cafeteria rendszerben való részvételével kapcsolatos szolgáltatást nyújthassa. Ezen elv figyelembe vételével a Gordon & Webster Zrt. a következő adatokat kezeli az adatkezelés időtartama alatt:
Adat Jelleg Adatkezelés célja és indoka
Név Feltétlenül szükséges A munkavállaló és a hozzátartozója ügyviteli azonosítására, és kapcsolatfelvételhez szükséges adat. A fizetési analitikában a Szolgáltatók részére továbbított adat.
Adóazonosító jel Feltétlenül szükséges A egyes juttatások esetében az azonosításhoz szükséges adat, illetve elektronikus utalvány egyenlegéhez használt adat, az egyenleg vezetése, a jóváírások és a terhelések az adat felhasználásával történnek meg.
Születési név Feltétlenül szükséges Az adat megadása egyes kártyaműveletek végrehajthatóságához szükséges.
Továbbá telefonos nyilatkoztatás során használandó adat, amely révén azonosítható a munkavállaló, illetve hozzátartozója. Az adat megadása növeli a telefonos azonosítás biztonságát.
Születési hely Feltétlenül szükséges Az adat megadása egyes kártyaműveletek végrehajthatóságához szükséges.
Továbbá telefonos nyilatkoztatás során használandó adat, amely révén azonosítható a munkavállaló, illetve hozzátartozója. Az adat megadása növeli a telefonos azonosítás biztonságát.
Születési idő Feltétlenül szükséges Az adat megadása egyes kártyaműveletek végrehajthatóságához szükséges.
Továbbá telefonos nyilatkoztatás során használandó adat, amely révén azonosítható a munkavállaló, illetve hozzátartozója. Az adat megadása növeli a telefonos azonosítás biztonságát.
Anyja leánykori neve Feltétlenül szükséges Az adat megadása egyes kártyaműveletek végrehajthatóságához szükséges.
Azonos nevű munkavállalók megkülönböztetésére szolgáló adat.
TAJ szám Feltétlenül szükséges A munkavállaló és hozzátartozójának összekötésére használt adat. Hiányában nem teljesíthető a felhasználási jogkör a társkártyabirtokos részére.
Állandó lakcím Feltétlenül szükséges A munkavállalóval, illetve hozzátartozójával való ügyfél-kommunikáció alapadata. Az adat megadása feltétlenül szükséges pl. a kártyák munkavállaló részére való eljuttatásához.
Levelezési cím (amennyiben eltér az állandó lakcímtől) Önkéntes A munkavállalóval, illetve hozzátartozójával való ügyfél-kommunikáció alapadata. Az adat megadása ajánlott a küldemények (pl. kártyák) megfelelő címre történő eljuttatásához.
Lakcímkártya száma Feltétlenül szükséges/Önkéntes Önkéntes Nyugdíjpénztári és/vagy Egészségpénztári belépéshez kötelezően megadandó adat.
Személyi igazolvány szám Önkéntes Az adat megadása a munkavállaló azonosításához használható fel egyes kártyaműveletek során.
e-mail cím
Feltétlenül szükséges/Önkéntes A munkavállalóval, illetve hozzátartozójával való ügyfél-kommunikáció alapadata. Egyes juttatások esetében az adat megadása feltétlenül szükséges – pl. a lakáscélú juttatási forma esetében, a bankszámlakivonatok elküldéséhez.
Mobiltelefon szám Feltétlenül szükséges/Önkéntes Telefonos alapú nyilatkoztatási rendszer esetén feltétlenül szükséges adat.
A munkavállalóval, illetve hozzátartozójával való ügyfél-kommunikáció alapadata.
Törzsszám Önkéntes Az Adatkezelő által készített riportokban szereplő adat, amely adat segítségével a munkavállaló egyértelműen beazonosítható a Munkáltató rendszerében.
Munkabér Feltétlenül szükséges/Önkéntes Az adat megadása feltétlenül szükséges, ha a Munkáltató cafeteria rendszerében a cafeteria éves keretösszege a munkabér százalékában kerül meghatározásra.
„Feltétlenül szükséges” jelleggel megjelölt adatok megadása a Cafeteria rendszer bevezetési és üzemeltetési szolgáltatás nyújtásának feltétele, megadásának hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a Cafeteria rendszerben való részvétel nem vehető igénybe!
Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal! A szolgáltatott személyes adatokért a felelősség kizárólag a munkavállalót terheli.
Egyéb, technikai célú adat adatkezelése:
A Cafeteria felület megtekintése során rögzítésre kerül az adott felhasználó legutolsó belépésének dátuma. További adatok nem kerülnek naplózásra.
Elektronikus levelezés:
A munkavállalóval való ügyfél-kommunikáció alapadata az e-mail cím, amelynek megadása alapesetben önkéntes, egyes juttatások – pl. a lakáscélú juttatás – esetében feltétlenül megadandó adat.
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a megadott e-mail címre az Adatkezelő marketing tartalmú leveleket nem küld. Az e-mail cím rögzítésének kizárólagos célja a Munkavállaló által igénybe vett Cafeteria juttatásokhoz tartozó kapcsolattartás, ügyintézés, dokumentum- és adatküldés.
7. Adatfeldolgozás, adattovábbítás, adatfeldolgozók köre és a kiszervezett adatfeldolgozási feladataik
A személyes adatok kezelésére és feldolgozására jogosult személy a Gordon & Webster Zrt. (Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 6., Cégjegyzékszám: 01-10-043484, Adószám: 12228863-2-13, a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő. A feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatkezelő mindenkori törvényes képviselője(i), alkalmazottai/megbízottai/közreműködői ismerhetik meg. Az adatkezelő személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.

A Cafeteria felület kezelésével, fejlesztésével és karbantartásával megbízott partner:
– Az adatkezelő: cégnév: Webpartners Media Group Kft., adószám: 13951470-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-071436 (a továbbiakban: Webpartners Kft.)
– Az adatkezelő elérhetősége (székhelye): 7624 Pécs, Boszorkány utca 2.
– Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulásán alapul.
– A kezelt adatok köre: név, adóazonosító jel, születési név, születési hely, születési idő, Anyja leánykori neve, TAJ szám, állandó lakcím, levelezési cím (opcionális), lakcímkártya szám (opcionális), személyi igazolvány szám (opcionális), e-mail cím (opcionális), telefonszám (opcionális), törzsszám (opcionális), munkabér (opcionális).
– Az adattovábbítás célja: A Munkavállaló által választott Cafeteria juttatás rögzítése és kapcsolódó adminisztráció a Cafeteria felületen.
– Az adatkezelés időtartama: a jelen Adatkezelési Tájékoztató 8. pontjában leírtak szerint.
– A fentiekben rögzített adattovábbítás esetén a Webpartners Kft. adatkezelőnek minősül.
Jelen szakaszban tájékoztatjuk Önöket az adattovábbítással létrejövő adatkezelések körülményeiről:
Adatfeldolgozó Adatfeldolgozási tevékenység
Gordon & Webster Tanácsadó és Befektetési Zrt. Adatkezelő
Webpartners Media Group Kft. Az ADAMO elektronikus Cafeteria nyilvántartási rendszer kezelése, fejlesztése és karbantartása.
Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zrt.
Cafeteria kártya/utalvány gyártása és postázása, a gyártáshoz kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenység elvégzése.

Edenred Magyarország Kft.
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos biztosítás keretében történő életbiztosítási védelem nyújtása.
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Csoportos biztosítás (PrivateMed Group) keretében történő egészségbiztosítási védelem nyújtása.
Életbiztosítási védelem nyújtása.
GRAWE Életbiztosító Zrt. Életbiztosítási védelem nyújtása.
Önkéntes Nyugdíjpénztárak A munkavállaló által befizetett tagdíjak adminisztrációja, gyűjtése, kezelése, kifizetése; vagyonkezelés.
Önkéntes Egészségpénztárak Egészségpénztári kártyák gyártása és postázása, a gyártáshoz kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenység elvégzése, egészségpénztári szolgáltatások nyújtása és kapcsolódó adminisztratív tevékenységek.
OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Széchenyi Pihenőkártya gyártása, postázása, a gyártáshoz kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenység elvégzése.

MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft.
Az Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésére a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, illetve információkat más cégnek, magánszemélynek, kivéve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást.
Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik.
A Munkavállaló a Cafeteria szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges, fentiekben rögzített személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a juttatások ügyintézésével kapcsolatosan (kártyarendelés, utalványrendelés, stb.) a Szolgáltató vállalatok részére továbbítsa.
Az Adatkezelő a továbbított adatokról adattovábbítási nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a társaság valamennyi adattovábbítását.
Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
8. Az Adatkezelés időtartama
A Felhasználó hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásáig, azt követően az Infotv. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak teljesítéséhez szükséges időtartam alatt, illetőleg a Munkavállaló hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Gordon & Webster Zrt. az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, az ott meghatározott körben, a hozzájárulás visszavonását követően is jogosult a személyes adatok kezelésére. Az adatkezelési időtartam megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok törlésre kerülnek.
Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. / 2011. évi CXII. törvény 6. § ( 5) /
Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időn belül őrzi meg és kezeli.
9. A Munkavállalók személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaik, jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek
A Munkavállalóknak lehetősége van a jelen Adakezelési Tájékoztatójában megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá a Munkavállaló kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást vagy végzi el az adatok módosítását, törlését.
Amennyiben a Munkavállaló írásban kérelmezi, az Adatkezelő tájékoztatást nyújt részére a Munkavállaló Adatkezelő által kezelt, illetve – ha van ilyen – az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól.
Az Adatkezelő ezen kívül, ilyen irányú kérelem alapján írásban tájékoztatást nyújt az általa kezelt személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy postai úton érkező kérelem esetén az Adatkezelőnek abban az esetben nyílik rá módja, hogy a postai úton érkező levelekre, írásban, postai úton megküldje válaszát a Munkvállaló részére, ha a válaszadás céljából postacímét kérelmén feltünteti.
Az előbbiekben részletezett tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Felhasználó az alábbi elérhetőségeken jogosult a tájékoztatást, módosítást, vagy törlést kérelmezni:
Postai levelezési cím: Gordon & Webster Zrt. 1013 Budapest, Pauler u 11.
E-mail cím: adatvedelem@gordon-webster.com
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a törvényben rögzített szükséges időtartamig köteles megőrizni.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak esetlegesen sérültek, kérjük, jelezze nekünk írásban az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségein!
A Munkavállaló a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (A Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.) fordulhat, végső soron bíróság előtt érvényesítheti jogait. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

11. Jogszabályoknak való megfelelés
A jelen Adakezelési Tájékoztató elkészítése során, valamint a Munkavállaló személyes adatainak kezelésekor az Adatkezelő a mindenkor hatályos magyar jogszabályok maradéktalan betartásával, és a vonatkozó uniós normák figyelembevételével jár el.
Az Adatkezelő különösen az alábbi jogszabályokban előírtakat tartja szem előtt az adatkezelés során:
o évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
o évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
o évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
o évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
o évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
o évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
o 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

A tájékoztató visszavonásáig hatályos.

Gordon & Webster Zrt.